When you run `pip show kedro-docker`, do you get s...
# beginners-need-help
z
When you run
pip show kedro-docker
, do you get something like this?